PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.10c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Klinika ffx posiada 12 certyfikatów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprawniających do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. Są to - zaraz po specjalizacjach - najbardziej zaawansowane formy kształcenia podyplomowego - zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Ramowy program kształcenia kursu kwalifikacyjnego, obejmuje:

1. Blok ogólnozawodowy - wspólny dla wszystkich kursów kwalifikacyjnych niezależnie od dziedziny kształcenia.

2. Blok specjalistyczny - właściwy dla dziedziny będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Łączna liczba godzin kursu kwalifikacyjnego wynosi 450 - 550 godzin dydaktycznych, w tym dla bloku ogólnozawodowego 135 godzin + 30 godzin na realizację modułu nadobowiązkowego Informatyka i statystyka medyczna; liczba godzin bloku specjalistycznego została każdorazowo dokładnie określona w ramowym programie bloku specjalistycznego kursu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani odbyciem kursu kwalifikacyjnego - prosimy o wybranie z listy znajdującej się po lewej stronie właściwego kursu kwalifikacyjnego, a następnie sprawdzenie, czy dany kurs odbywa się w najbliższym czasie w dogodnym dla Państwa rejonie Polski.Copyrights by Klinika ffx ® 2008