PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

O NAS

> Misja i Cele
> Historia
> Aspekty prawne
> Regulamin uczestnictwa

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

 

> REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

REGULAMIN
(obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do odwołania)

1. Klinika ffx posiada ( na każdy kurs z osobna ) certyfikat wydany przez agendę Ministerstwa Zdrowia (CKPPiP), upoważniający do organizowania oraz prowadzenia szkoleń podyplomowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

2. Każde szkolenie organizowane przez Klinikę ffx kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego lub doskonalącego. Zaświadczenie to jest dokumentem poświadczającym odbycie wymienionego kursu zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

3. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydawane jest w dniu zakończenia szkolenia, podczas spotkania, którego termin i miejsce podane jest w harmonogramie. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia, Klinika ffx dopuszcza wydanie certyfikatu osobie upoważnionej przez uczestnika.

4. W przypadku błędu w zaświadczeniu spowodowanym podaniem przez uczestnika niepoprawnych lub nieczytelnych danych, koszty ponownego wydruku i/lub wysłania zaświadczenia na wskazany adres, leżą po stronie uczestnika.

5. Koszty wydruku i wysłania duplikatu zaświadczenia leżą po stronie uczestnika.

6. Klinika ffx zapewnia każdemu uczestnikowi miejsca stażowe, w wyznaczonych placówkach, w wymiarze odpowiednim do każdego realizowanego kursu, na który dany uczestnik się zapisze.

7. Klinika ffx zastrzega sobie prawo odwoływania poszczególnych kursów w przypadku niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji gwarantuje pełny zwrot wpłaconej wpłaty lub udział w następnej edycji kursu.

8. Klinika ffx zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów oraz zobowiązuje się do jak najszybszego informowania uczestników o dokonanych zmianach.

9. Klinika ffx nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zaginione lub zniszczone podczas realizacji zajęć.

11. Organizator ma prawo odwołać kurs z powiadomieniem jego uczestników (o ile uczestnicy zgłaszając się podali adresy do korespondencji, numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej); jeżeli uczestnik nie podaje aktualnych danych kontaktowych, jest to równoznaczne z jego decyzją, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za sprawdzanie, czy kurs jest nadal aktualny.

12. Kurs odbywa się w miejscu podanym w wysłanym imiennym zaproszeniu, harmonogramie lub na stronie internetowej www.klinikaffx.pl

13. Możliwe są zmiany miejsca odbywania kursu na inne równoważne.

14. Ze względu na różne okoliczności niezależne od organizatora, możliwe są pewne wahania w długości kursów (wydłużenie się kursu) ze względu np. na święta kościelne, państwowe, wybory etc.

15. Niektóre kursy mogą mieć dodatkowo podane specjalne zasady uczestnictwa – w takim przypadku, opis tych zasad zostanie zamieszczony na stronie www.klinikaffx.pl

16. Warunkiem przystąpienia do szkoleń organizowanych przez Klinikę ffx jest :
a) Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.klinikaffx.pl lub przesłanie faxem/ pocztą uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszenia w wersji papierowej.
b) Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej/ratownika medycznego;
c) Posiadanie minimum 6-cio miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej odpowiednio do rodzaju wybranego kursu (dotyczy wyłącznie kursów kwalifikacyjnych).
d) W przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do biura głównego Kliniki ffx komplet niezbędnych dokumentów (nie później niż 14 dni przed spotkaniem organizacyjnym). Ubieganie się o dofinansowanie ze środków pozostałych Izb Okręgowych leży po stronie uczestnika.
e) Wyjątek od powyższych zasad stanowi udział w kursie „Technologia sterylizacji i dezynfekcji”, której uczestnikami mogą być osoby posiadające min. średnie wykształcenie, które nie mają prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
f) Dokonanie rezerwacji miejsca uprawniającego do udziału w kursie poprzez wpłatę zaliczki, której wysokość podana jest w zaproszeniu. Zaliczka jest bezzwrotna, ponieważ zabezpiecza organizatora kursu na wypadek, gdyby mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, uczestnik nie wywiązał się z tego zobowiązania lub zgłosił swoją rezygnację w terminie krótszym niż 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

17. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się instrukcjom organizatora w ramach prowadzonych zajęć oraz szanować spokój innych współuczestników kursu.

18. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas kursu, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być wyproszony z kursu bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za kurs.

19. Każdy kto przysyła imienne zgłoszenie na kurs, opłaca dowolny kurs lub dokonuje rezerwacji, domyślnie wyraża zgodę na udział w wybranej formie kształcenia oraz akceptuje niniejszy regulamin.

20. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.

21. Koszty uczestnictwa w kursie, koszty podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania leżą po stronie uczestnika.

22. Każdy uczestnik ma obowiązek dokonania wpłaty za kurs zgodnie z terminem podanym w imiennym zaproszeniu. Brak pełnej opłaty za kurs w terminie wyznaczonym przez Klinikę ffx jest równoznaczny z niedopuszczeniem do egzaminu i skreśleniem z listy.

23. Opłatę za kurs należy wnieść przed rozpoczęciem kursu, chyba, że organizator wyznaczył terminy kolejnych wpłat np. zaliczka i wpłata końcowa.

24. Opłaty należy dokonać zgodnie z instrukcją podaną przy opisie kursu na konto Kliniki ffx : BANK MILLENIUM 98 1160 2202 0000 0000 2293 8085
KLINIKA FFX G.NOWAK, 00-754 WARSZAWA UL.GAGARINA 30/7 , z podaniem nazwiska uczestnika i nazwy kursu.

25. W przypadku konieczności dokonania zwrotu np. nadpłaty, będzie ona możliwa poprzez:
a) zwrot przelewem na konto, z którego wpłynęła opłata
b) gotówką w biurze organizatora

26. Wystawienie rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty jest możliwe tylko z użyciem danych osoby/ instytucji, która dokonała wpłaty.

27. Jeżeli kurs został odwołany, to zwrot należności następuje na wyraźną prośbę uczestnika; domyślnie przyjmujemy, że może on chcieć wykorzystać tę wpłatę, by wykupić inny kurs.

28. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu zaliczki dokonuje się na następujących warunkach:
- zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed pierwszymi zajęciami - zwrot wpłaty w wysokości 100%
- zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed pierwszymi zajęciami - zwrot wpłaty w wysokości 50 %
- zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed pierwszymi zajęciami - zwrot wpłaty nie przysługuje

Zatwierdzono 15.12.2009 r.
Grażyna Nowak - Właściciel

(-) 


Copyrights by Klinika ffx ® 2008